EU PROJECT

 

     

 

Бенефециент: ЕДИ 2004 ЕООД

Номер на Проект: BG16RFOP002-2.073-27224-C01

Наименование: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Главна цел на настоящия проект: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Специфични цели на проекта:

  • Осигуряване на финансов ресурс за покриване на недостига на средства и липсата на ликвидност.
  • Осигуряване на устойчива заетост. 

В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефециентът да преодолее икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да осигури стабилност на работни места, като продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Място на изпълнение: гр. Пловдив

Начало:

30.09.2020

Край:

30.12.2020

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕДИ 2004“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. “

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.073-27224-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.